Privacybeleid van CollectClick C.V. – (h.o.d.n. lechuza.be)

Laatste update: april 2023
Wij heten u welkom op onze website en verheugen ons in uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen voor het beschermen van persoonsgegevens, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de specifieke uitvoeringswetten die voor ons land van toepassing zijn. Wij willen u aan de hand van dit privacybeleid uitgebreid informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door CollectClick C.V. en over uw rechten.
Onder 'persoonsgegevens' wordt verstaan de gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat meer bepaald uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres.
Gegevens zijn anoniem indien ze niet naar de gebruiker kunnen worden herleid.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming

Adres (maatschappelijke zetel van de vennootschap):
CollectClick C.V.
Amarilstraat 6
NL-7554 TV HENGELO
Netherlands

Contactinformatie
www.lechuza.be
Telefoon : +31 (0)74 255 2345
E-Mail: office@collectclick.nl

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming: office@collectclick.nl

Uw rechten als betrokkene

Wij willen u allereerst informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 t/m 22 van de AVG. Dit omvat:
 • Het recht op inzage (artikel 15 van de AVG),
 • Het recht op gegevenswissing of 'vergetelheid' (artikel 17 van de AVG),
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG),
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG),
 • Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG),
 • 6. Het recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking (artikel 21 van de AVG).
Indien u deze rechten wilt doen gelden, kunt u contact met ons opnemen via: office@collectclick.nl. Dit geldt ook als u vragen heeft over gegevensverwerking binnen ons bedrijf of als u een door u verleende toestemming wilt intrekken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Recht van bezwaar

Gelieve in verband met uw recht van bezwaar met het volgende rekening te houden:
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op gerichte reclame, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking, zonder opgave van redenen. Dit geldt ook bij profiling, voor zover dit verband houdt met gerichte reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor gerichte reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken. U kunt kosteloos een bezwaar indienen. Dit kan langs informele weg, indien mogelijk via: office@collectclick.nl. Indien wij uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie. Dit geldt ook voor profiling op grond van deze bepalingen.
Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij overtuigende redenen voor de bescherming van uw gegevens door deze verwerking kunnen geven die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Doeleinden en wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking

Wij nemen bij het verwerken van uw persoonsgegevens de bepalingen van de AVG en alle overige toepasselijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming in acht. De wettelijke grondslag voor gegevensverwerking wordt met name ontleend aan artikel 6 van de AVG.
Wij gebruiken uw gegevens om activiteiten te ondernemen, om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, om een contractuele relatie uit te werken, om producten en diensten aan te bieden en om de klantrelatie te versterken. Hieronder kunnen analyses voor marketingdoeleinden en gerichte reclame worden gerekend.
Uw instemming wordt ook als toestemming opgevat, in de zin van de wetgeving op de gegevensbescherming. Hier informeren wij u over het doel van de gegevensverwerking en uw herroepingsrecht. Indien uw toestemming ook betrekking heeft op het verwerken van speciale categorieën persoonsgegevens, zullen wij hier uitdrukkelijk op wijzen in de toestemmingsverklaring.
Speciale categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, eerste lid van de AVG worden alleen verwerkt indien dit nodig is op grond van wettelijke bepalingen en er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigd belang bij het uitsluiten van de verwerking zwaarder weegt dan uw gerechtvaardigd belang bij de bescherming.

Doorgifte aan derden

Wij zullen uw gegevens alleen in het kader van de wettelijke regelgeving of met rechtmatige toestemming aan derden doorgeven. Voor het overige zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij wij daartoe zijn verplicht op grond van dwingende wettelijke bepalingen (doorgifte aan externe instanties, zoals toezichthouders en handhavingsinstanties).

Ontvangers van de gegevens/categorieën ontvangers

Wij zorgen er binnen ons bedrijf voor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen die ze nodig hebben om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Dienstverleners ondersteunen regelmatig onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken, bijvoorbeeld bij kredietwaardigheidscontroles, gegevensanalyses, de verzending van nieuwsbrieven, enz. Er zijn met alle dienstverleners de nodige gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten.
Om een opdracht tot verzending via PostNL te kunnen behandelen, worden de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de ontvanger geregistreerd. Deze informatie wordt met PostNL gedeeld zodat de opdracht kan worden uitgevoerd. Wanneer de gegevens zijn overgedragen, ontvangt de ontvanger van PostNL per e-mail een verzendbevestiging met trackinginformatie.

(Intentie tot) doorgifte aan derde landen

Gegevens zullen alleen aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) worden doorgegeven indien dit technisch noodzakelijk is, indien dit nodig is om de contractuele relatie uit te voeren (zoals bij de wet voorgeschreven) of indien u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

Derdelanddoorgifte aan Salesforce

Wij geven uw persoonsgegevens door aan een dienstverlener of groepsvennootschappen buiten de Europese Economische Ruimte: Salesforce (Verenigde Staten en Azië-Stille Oceaan). Het privacybeleid van Salesforce kunt u hier inzien https://www.salesforce.com/company/privacy/

Derdelanddoorgifte aan Cloudflare

Om onze website veilig te stellen, maken wij gebruik van de diensten van het bedrijf Cloudflare Inc. Klik hier voor meer informatie over gegevensverwerking: Beveiliging van onze website met Cloudflare (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG). Cloudflare is een gecertificeerde deelnemer aan het EU-VS privacyschild-raamwerk. Cloudflare heeft zich ertoe verbonden om alle persoonsgegevens binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te behandelen in overeenstemming met het privacyschild-raamwerk en de daarin geldende beginselen. Voor meer informatie over het privacyschild-raamwerk, zie de privacyschildlijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel: https://www.privacyshield.gov.

Derdelanddoorgifte aan Awin

Op voorwaarde dat u ons toestemming geeft voor de diensten van AWIN (zie de marketingprocedure van Awin (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)), zullen wij uw persoonsgegevens aan onze dienstverlener doorgeven of aan groepsvennootschappen buiten de Europese Economische Ruimte: Awin (VS, Brazilië, Australië).
Wanneer wij persoonsgegevens aan vennootschappen van onze Groep overdragen of aan dienstverleners in landen waarvoor de Europese Commissie nog geen passend beschermingsniveau heeft toegekend, gaan wij specifieke verbintenissen aan met de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie (de 'EU standaard contractuele bepalingen') zodat alle partijen de persoonsgegevens behandelen op een manier die verenigbaar is met, en met respect voor, de wetgeving op de gegevensbescherming, in het bijzonder de verordening gegevensbescherming. U kunt hier het privacybeleid van Awin inzien: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung .

Derdelanddoorgifte aan Google

Op voorwaarde dat u ons toestemming geeft voor de diensten van Google (zie Conversion tracking en remarketing met Google Ads en Google Tag Manager (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)), geven wij gegevens door aan Google. Google is een gecertificeerd lid van het EU-VS privacyschild-raamwerk en heeft zich ertoe verbonden om alle persoonsgegevens binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te behandelen in overeenstemming met het privacyschild-raamwerk en de daarin geldende beginselen.Voor meer informatie over het privacyschild-raamwerk, zie de privacyschildlijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel: https://www.privacyshield.gov.

Derdelanddoorgifte aan Microsoft

Op voorwaarde dat u ons toestemming geeft voor de diensten van Microsoft (zie Microsoft Bing Ads (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)), geven wij gegevens door aan de Microsoft Cooperation. Microsoft is een gecertificeerde deelnemer aan het EU-VS privacyschild-raamwerk. Microsoft heeft zich ertoe verbonden om alle persoonsgegevens binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te behandelen in overeenstemming met het privacyschild-raamwerk en de daarin geldende beginselen. Voor meer informatie over het privacyschild-raamwerk, zie de privacyschildlijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel: https://www.privacyshield.gov.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het desbetreffende verwerkingsdoel. Gelieve te noteren dat gegevens vaak langer dan de voorgeschreven bewaartermijn bewaard moeten blijven. Dit betreft met name de commerciële en fiscale bewaarplicht (bv. het Duitse handelswetboek en belastingwetboek). Op voorwaarde dat er verder geen bewaarverplichtingen zijn, worden de gegevens stelselmatig verwijderd zodra het doel is bereikt.
Verder kunnen wij gegevens bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of indien er gerechtelijke geschillen ontstaan en wij binnen de wettelijke verjaringstermijn bewijs aanvoeren. Deze termijn kan oplopen tot 30 (dertig) jaar; de standaardverjaringstermijn is 3 (drie) jaar.

Veilige doorgifte van uw gegevens

Om de door ons bewaarde gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, hebben wij gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend in samenwerking met beveiligingsdeskundigen beoordeeld en aan nieuwe beveiligingsnormen aangepast.
De uitwisseling van gegevens van en naar onze website is altijd versleuteld. Wij hanteren HTTPS als overdrachtsprotocol voor onze website, steevast met de meest actuele versleutelingsprotocollen.
Wij bieden onze gebruikers voor de contactformulieren ook de mogelijkheid van contentversleuteling. Alleen wij kunnen deze gegevens ontsleutelen. Het is ook mogelijk om alternatieve communicatiemiddelen in te zetten (bv. per post).

Verplichting om gegevens te verstrekken

Verschillende persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de verbintenis en het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele en wettelijke verplichtingen. Dit geldt ook voor het gebruik van onze website en de verschillende functies waarin deze voorziet.
De bijzonderheden hebben wij in bovenstaand punt voor u samengevat. In bepaalde gevallen moeten gegevens op grond van wettelijke regelgeving worden verzameld of beschikbaar gesteld.
Gelieve op te merken dat het niet mogelijk is om uw vraag in behandeling te nemen of om de onderliggende contractuele relatie uit te voeren indien deze gegevens niet worden verstrekt.

Categorieën, bronnen en herkomst van gegevens

Welke gegevens wij verwerken wordt bepaald door de desbetreffende context: Dit hangt af van de vraag of u bijvoorbeeld een bestelling online plaatst of een vraag via ons contactformulier voorlegt.
Gelieve te noteren dat wij ook apart gegevens kunnen verstrekken (op een daartoe geschikte plaats) voor bijzondere situaties op het gebied van gegevensverwerking, bv. in geval van een contactverzoek.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:
 • Naam van de internetserviceprovider
 • Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt
 • De gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem
 • Het door uw internetserviceprovider toegekende IP-adres
 • Opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/geëxporteerde bestanden
 • Informatie over de webpagina's die u op onze website bezoekt, waaronder datum en tijdstip
 • Verder verwerken wij gegevens via cookies en tools, zie hieronder: Bezoek aan onze website (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG) en de volgende punten:
Wanneer u contact legt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:
 • Achternaam, voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Informatie over verzoeken en interesses n
Wij verwerken de volgende gegevens in het kader van het bestelproces:
 • Aanhef
 • Achternaam, voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum
 • Bezorgadres
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens uit andere bronnen die rechtmatig kunnen worden verwerkt
Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens voor nieuwsbrieven:
 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Postcode
 • Trackinggegevens afkomstig uit de evaluaties van nieuwsbrieven
  (wij analyseren onder meer de 'click-to-open-rate' van de nieuwsbrief, evenals het koopgedrag van de abonnees op onze nieuwsbrief, via onze dienstverlener Econda GmbH)
Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens voor prijsvragen:
 • Achternaam, voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Land
Wij verwerken de volgende gegevens in het kader van het verzenden van de catalogus:
 • Aanhef
 • Achternaam, voornaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-Mail-Adresse
 • Telefoonnummer

Bezoeken aan onze website (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

Wanneer onze website wordt opgeroepen, worden de volgende gegevens automatisch door onze webserver geregistreerd: De naam van uw internetserviceprovider, informatie over de website van waaruit u ons bezoekt, de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem, het door uw internetserviceprovider toegekende IP-adres, opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/geëxporteerde bestanden en informatie over de websites die u vanuit onze website bezoekt, waaronder datum en tijdstip.
Vanuit technisch oogpunt is deze gegevensverwerking nodig om onze webcontent naar uw eindapparaat te kunnen overbrengen. Uw IP-adres moet daarom worden opgehaald en voor de duur van de desbetreffende sessie worden opgeslagen. Dit geldt ook voor andere gegevens die verwerkt moeten worden om onze website juist te kunnen weergeven. Verder dient het opslaan van gegevens in zogenaamde logbestanden om de website verder te optimaliseren, om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de beveiliging van onze applicaties te garanderen en voor wettelijke bescherming (bv. het herkennen en afslaan van aanvallen op onze website).
De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking en tijdelijke gegevensopslag is ons gerechtvaardigd belang als website-exploitant (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG). De bewaartermijn van de gegevens is beperkt. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer voor verwerkingsdoeleinden bewaard moeten worden. De gegevens moeten na afloop van de sessie niet meer bewaard worden voor het doel van een juiste weergave van de website. Wanneer de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden ze na 37 dagen verwijderd of geanonimiseerd.

Beveiliging van onze website door Cloudflare (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

Wij maken op onze website gebruik van de CDN (Content Delivery Network)-dienst van Cloudflare Inc. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107). In technische termen wordt de verbinding tussen uw apparaat en onze website via het netwerk van Cloudflare tot stand gebracht. Hiermee kan Cloudflare bijvoorbeeld aanvallen op onze website herkennen. Door de TLS-versleuteling, die altijd op onze website is ingeschakeld, heeft Cloudflare echter geen toegang tot de door u ingevoerde gegevens. Wanneer u onze website bezoekt, worden Cloudflare-cookies aan uw webbrowser toegevoegd. Cloudflare verzamelt statistische gegevens over het bezoek aan deze website. Onder meer de volgende gegevens worden tot de toegangsgegevens gerekend: naam van de bezochte website, bestand, het tijdstip waarop de website is opgeroepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, bericht dat gegevens succesvol zijn opgehaald, type browser en browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de daarvoor bezochte website), IP-adres en de verzoekende provider.
Cloudflare gebruikt de loggegevens voor statistische evaluaties, voor exploitatie- en beveiligingsdoeleinden en om aanbiedingen te optimaliseren (bv. voor het vaststellen van en verweren tegen grootschalige onrechtmatige toegang in het kader van DDoS-aanvallen of voor het vaststellen van verschillende toegangsbevoegdheden tot verschillende apparaten met gebruik van één IP-adres). Gelieve ook de gegevensbeschermingsvoorschriften van Cloudflare door te nemen. Zie hiervoor: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/. Wij maken gebruik van deze dienst om de beschikbaarheid van onze website te waarborgen, om onszelf tegen aanvallen te beschermen en om de laadtijden van onze website te optimaliseren.
Het gebruik van de tool berust op ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, eerste lid, onder 1 f van de AVG.
Uw gegevens zullen voor evaluatie aan Cloudflare, en dus aan een derde land, worden doorgegeven. Zie: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen. Wij hebben op grond van de AVG een bijbehorende orderverwerkingsovereenkomst met Cloudflare gesloten. Salesforce gebruikt Cloudflare om de soepele werking van de webwinkel te garanderen.

Fraudedetectie met de Profile Tracking Solution van Arvato (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG en artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

Ten behoeve van het bestelproces maken wij voor onze webwinkel gebruik van de Fraud Detection Tool van Arvato Financial Solutions (Arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland). De Profile Tracking Solution maakt gebruik van een JavaScript-code en een trackingpixel om op grond van de door deze tool vastgestelde apparaatgegevens een unieke ID aan uw apparaat toe te kennen. De trackingtag wordt bij aanvang van het afrekenproces geplaatst, d.w.z. wanneer de adresgegevens worden ingevoerd.
De volgende gegevens worden geregistreerd: IP-adres, de gebruikte browser, schermresolutie, browser add-ins, het gebruikte besturingssysteem en taalinstellingen. Deze worden omgezet in een hash-ID. Het is ook mogelijk dat uw eindapparaat bij vervolgbezoeken met een zekere waarschijnlijkheid zal worden herkend (door vergelijking met de aangemaakte hash-ID). Uw persoonsgegevens (het aangekochte artikel, naam, postadres, e-mailadres, bezorgadres, betaalwijze, bankgegevens, enz.) worden apart geregistreerd. Deze gegevens vormen de basis voor een geautomatiseerde analyse om verdachte activiteiten vast te stellen. Wij gebruiken deze tool alleen om onszelf en onze klanten te beschermen tegen frauduleuze activiteiten en handelingen. Wij verwerken deze gegevens voor geen enkele andere doeleinden. Bij een vermoeden van misbruik controleert een van onze medewerkers de resultaten van de geautomatiseerde evaluatie en de achterliggende aanwijzingen. Indien wordt afgezien van het aangaan van een overeenkomst, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en, op verzoek, de belangrijkste redenen voor de beslissing aan u mededelen. U zult dan in de gelegenheid worden gesteld om uw standpunt via office@collectclick.nl bekend te maken. De beslissing zal daarna opnieuw door een medewerker worden beoordeeld.
Het gebruik van de tool berust op ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG en is nodig om de overeenkomst uit te voeren in geval van een à conto betaling. De gegevens van uw apparaat en aankoop worden doorgegeven aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden. Er vindt geen doorgifte aan derde landen plaats. Wij hebben met de betrokken bedrijven bijbehorende orderverwerkingsovereenkomsten gesloten. De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden.
Zie ook: Betalingssystemen (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG), kredietbeoordeling (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG) en Geautomatiseerde individuele beslissingen

Webwinkelfuncties van Salesforce (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG)

Onze website maakt gebruik van de diensten van Salesforce Commerce Cloud (voorheen Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München). Daarmee waarborgen wij de functionaliteit van onze webwinkel (weergave van de juiste valuta, winkelwagenfunctie, wenslijstfunctie). Het is daarom nodig om cookies aan uw browser toe te voegen. Deze kennen een persoonlijke ID aan u toe en slaan samenhangende handelingen op (het plaatsen van artikelen in de winkelwagen en op de wenslijst). De gegevens worden alleen in uw browser opgeslagen. Een link naar uw klantgegevens zal pas tot stand worden gebracht wanneer u met uw gebruikersaccount inlogt.
Deze procedure, die wordt voorgeschreven voor het implementeren van precontractuele maatregelen (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG), dient te worden gevolgd om de elementaire technische functies van de webwinkel te waarborgen.
Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven in het kader van het verzorgen van de basisfunctionaliteit van de webwinkel. Een doorgifte aan een derde land wordt ook in dit opzicht uitgevoerd (in tegenstelling tot het nakomen van de verplichting, zie: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen). De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. De bewaartermijn van de cookie voor gebruikersinformatie, winkelwageninhoud en aan e-commerce gerelateerde informatie is 6 maanden.

Marketingfunctie van Salesforce Einstein (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)

Wij maken op onze website gebruik van de marketingtool Salesforce-Einstein van Salesforce Commerce Cloud (voorheen Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München, Duitsland). Salesforce-Einstein verzamelt en bewaart gegevens met betrekking tot het koopgedrag van klanten en onderwerpt deze aan systematische evaluaties. Onder meer de volgende gegevens worden geregistreerd: Producten die worden bekeken of aan de winkelwagen worden toegevoegd en artikelen die worden gelezen; wij leggen ook sociale media-activiteiten vast. Wij gebruiken deze tool om u aantrekkelijke en persoonlijke winkelervaringen te kunnen bieden. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om u op grond van de vergaarde informatie gepersonaliseerde (product)aanbevelingen te doen en om u nog beter te adviseren bij het selecteren van producten in onze webwinkel.

De tool wordt ingezet op grond van uw toestemming volgens artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door hier te klikken. De intrekking geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarvoor toestemming is verleend. Indien nodig, wordt u verzocht om dit voor alle apparaten te herhalen. Indien u de opt-out-cookie verwijdert, zal u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven voor de doorgifte van gegevens. Uw gegevens worden ter analyse aan Salesforce doorgegeven. Er vindt een overdracht aan een derde land plaats (zie: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen). De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Bij ons is dit na 13 maanden het geval.

Econda webtracking-procedure (artikel 6, eerste lid, onder a en f van de AVG)

Wij maken op onze website gebruik van een trackingtool van het bedrijf econda GmbH(Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). Deze wordt gebruikt om interacties van bezoekers op onze website aan de hand van cookies, trackingpixels en de JavaScript-code te registreren, op te slaan en (systematisch) te evalueren. De volgende gegevens worden geregistreerd: IP-adres (verkort), informatie over het gebruikte eindapparaat, de tijdens het bezoek bezochte pagina's, stamgegevens van klanten en gegevens uit het bestelproces. Deze gegevens worden gebruikt om gebruikersprofielen voor verschillende websites aan te maken. Wij gebruiken deze tool om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen en om - conform de voorschriften - deze gegevens te gebruiken voor het analyseren, optimaliseren en berekenen van aanbevelingen op onze website.
De tool wordt ingezet op grond van uw toestemming volgens artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door hier te klikken https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/. De intrekking geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarvoor toestemming is verleend. Indien nodig, wordt u verzocht om dit voor alle apparaten te herhalen. Indien u de opt-out-cookie verwijdert, zal u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven voor de doorgifte van gegevens.

Indien u geen toestemming geeft, zullen wij de sessie-ID op grond van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG) verwerken zodat wij onze webwinkel met winstoogmerk kunnen exploiteren. De sessie-ID wordt tijdelijk opgeslagen voor de duur van de sessie. Andere persoonsgegevens, zoals IP-adres en aanvullende gebruikersgegevens, worden niet verzameld. Er worden dus geen gebruikersprofielen aangemaakt. Elk bezoek aan onze website wordt vastgelegd als een eerste bezoek. Wij ontvangen op grond van deze gegevens marketingrapporten, zoals omzet per marketingkanaal, assortimentsanalyses, analyses van het aankoopproces.

Indien u bezwaar heeft tegen het verwerken van de sessie-ID, klik dan op https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/. De intrekking geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarvoor toestemming is verleend. Indien nodig, wordt u verzocht om dit voor alle apparaten te herhalen. Indien u de opt-out-cookie verwijdert, zal u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven voor de doorgifte van gegevens.

Uw gegevens zullen voor evaluatie aan Econda worden doorgegeven. Er vindt geen doorgifte aan derde landen plaats. De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Bij ons is dit uiterlijk na 24 maanden het geval.

Conversion-tracking en remarketing met Google Ads en Google Tag Manager (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)

Wij gebruiken de door Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; 'Google') geleverde advertentiedienst Google Ads (voorheen Google AdWords). Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens, zoals verzameld volgens deze procedure. Onze functies Display Network, Shopping en Search worden gebruikt om uw interacties met op Google geplaatste advertenties te meten. Daartoe wordt een cookie in uw browser opgeslagen wanneer u op een van onze door Google geplaatste webadvertenties klikt. Deze wordt gebruikt om uw daaropvolgende interacties met het geadverteerde product te volgen (Conversion-tracking). Deze gegevens stellen ons in staat om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te beoordelen. De volgende gegevens worden over u verzameld: een unieke ID, hoe veel/vaak advertenties onder uw aandacht worden gebracht (bekeken advertenties) en de door u verrichtte handelingen/klikken.

Wij maken ook gebruik van de remarketing-functie van de Google Ads-dienst. De remarketing-functie stelt ons in staat om advertenties onder de aandacht van bezoekers van onze website te brengen, op grond van hun getoonde interesses op andere websites die deel uitmaken van het reclamenetwerk van Google (in Google Search of op YouTube, zogenaamde Google-advertenties of op andere websites). Daartoe worden gebruikersinteracties op onze website geanalyseerd (bv. de aanbiedingen waarin de gebruiker was geïnteresseerd) om op andere pagina's gerichte advertenties onder de aandacht van bezoekers te kunnen brengen, zelfs na het bezoeken van onze website. Google doet dit door een identificatienummer op te slaan in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of webpagina's van het Google Display Network bezoeken. Dit identificatienummer, bekend als 'cookie', wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers vast te leggen. Dit identificatienummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaald apparaat eenduidig te identificeren, en niet om een persoon te identificeren.

De Google Tag Manager wordt gebruikt om verschillende tags te beheren. Daartoe wordt in uw browser een cookie aangemaakt. De Tag Manager beheert alleen andere tags en verzamelt zelf geen gegevens. Het gebruik van de Google-tools berust op uw toestemming volgens artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door hier te klikken https://adssettings.google.com. De intrekking geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarvoor toestemming is verleend. Indien nodig, wordt u verzocht om dit voor alle apparaten te herhalen. Indien u de opt-out-cookie verwijdert, zal u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven voor de doorgifte van gegevens.
U kunt uw browser ook configureren om advertenties van derden te weren. Dat kunt u voor de gangbare webbrowsers ook doen door middel van een bijbehorende plug-in, die u hier kunt downloaden: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Wanneer u deze installeert, kunt u tracking door Google uitzetten.
Uw gegevens worden voor evaluatie aan Google overgedragen. Indien u een Google-account heeft, kan Google de via tracking verkregen gegevens ook samenvoegen. Er vindt een overdracht aan een derde land plaats, zie: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen. Wij hebben op grond van de AVG een bijbehorende orderverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten.
De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Bij ons is dit na 24 maanden het geval. Ga voor meer informatie over Google en zijn privacybeleid naar: https://www.google.com/privacy/ads/.

Microsoft Bing-advertenties (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)

Wij maken op onze website gebruik van Microsoft Bing-advertenties, een advertentiedienst van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Daartoe worden drie cookies aan uw browser toegevoegd, die gebruikt worden om gerichte reclame onder uw aandacht te brengen en om geldige klikken op advertenties van het Microsoft-netwerk te meten. De volgende gegevens worden verzameld: een universele ID voor gebeurtenissen, een Microsoft Bing Ads-ID om uw interacties met de advertenties te beoordelen. Wij gebruiken deze tool om onze producten aan de man te brengen en om de effectiviteit van onze advertenties te beoordelen.
De tool wordt ingezet op grond van uw toestemming volgens artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door hier te klikken http://choice.microsoft.com/de/opt-out. De intrekking geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarvoor toestemming is verleend. Indien nodig, wordt u verzocht om dit voor alle apparaten te herhalen. Indien u de opt-out-cookie verwijdert, zal u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven voor de doorgifte van gegevens. Uw gegevens zullen voor evaluatie aan Microsoft worden doorgegeven (zie (Intentie tot) doorgifte aan derde landen). Wij zijn samen met Microsoft verantwoordelijk voor gegevensverwerking. Er is een zogenaamde overeenkomst tot gezamenlijke controle gesloten.
De volgens deze procedure verkregen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Bij ons is dit na 180 dagen het geval.

Gerichte doelgroepen van Facebook ('Visitor Action-pixels')

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde 'Facebook-pixel' van het sociaal netwerk Facebook, dat door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS of, indien u EU-ingezetene bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) wordt geëxploiteerd.

Conform artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG berust de gegevensverwerking op de wettelijke grondslag voor uw toestemming.

Indien nodig, zal Facebook Inc. persoonsgegevens aan de VS doorgeven. Facebook is echter gecertificeerd op grond van de privacyschildovereenkomst (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Facebook verplicht zich daarmee om aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU te voldoen.

Enerzijds stelt de Facebook-pixel Facebook in staat om de bezoekers van onze online aanbieding als doelgroep vast te stellen voor advertenties (zogenaamde Facebook-advertenties). Daarom gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen onder de aandacht te brengen van Facebook- of Instagram-gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of die blijk geven van bepaalde eigenschappen (bv. interesse voor bepaalde onderwerpen of producten, vastgesteld op grond van de bezochte websites). Deze informatie delen wij met Facebook (zogenaamde gerichte doelgroepen).

De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer u onze websites oproept. De pixel kan een cookie op uw apparaat opslaan. Indien u vervolgens op Facebook inlogt, zal uw bezoek aan onze online aanbieding in uw profiel worden vastgelegd. Deze informatie kan aan de hand van andere door Facebook over u opgeslagen gegevens aan u worden gekoppeld, bv. omdat een account op het sociaal netwerk 'Facebook' aan u toebehoort.

De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties bij te houden ten behoeve van statistische analyse en marktonderzoek. Dit doen wij door te kijken of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgeleid (zogenaamde conversie).

Facebook kan de via de pixel of cookie verzamelde gegevens aggregeren en vervolgens gebruiken voor zowel zijn eigen reclamedoeleinden als die van derden. Facebook kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw online gedrag op deze website en deze informatie gebruiken om reclame te maken voor de aanbiedingen van derden. Facebook kan de pixel- of cookiegegevens ook samenvoegen met andere gegevens over u die Facebook heeft verkregen van andere websites en/of in verband met uw gebruik van het sociaal netwerk 'Facebook'. Daarmee kan uw profiel bij Facebook Ireland Limited worden opgeslagen. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

De Facebook-pixel kan ook worden gebruikt om, nadat u een Facebook-advertentie heeft gezien of aangeklikt, uw gedrag op verschillende webpagina's bij te houden. Dit volgtraject wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te beoordelen ten behoeve van statistische analyse en marktonderzoek. Het kan tevens dienen tot het optimaliseren van toekomstige reclame-inspanningen.

Verder zetten wij bij het gebruik van de Facebook-pixel de aanvullende 'extended matching'-functie in. Gegevens voor het samenstellen van doelgroepen (gerichte of vergelijkbare doelgroepen) worden hierbij in versleutelde vorm aan Facebook doorgegeven.

Wij maken ook gebruik van de 'Custom Audiences (gerichte doelgroepen) from File'-procedure van het sociaal netwerk Facebook. In dit geval worden de e-mailadressen van de abonnees op de nieuwsbrief naar Facebook geüpload. Het uploadproces is versleuteld. De upload wordt alleen gebruikt om te bepalen wie onze Facebook-advertenties te zien krijgt. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat de advertenties alleen onder de aandacht worden gebracht van gebruikers die belangstelling hebben voor onze informatie en diensten.

Facebook verwerkt de gegevens in het kader van het beleid inzake gegevensgebruik van Facebook https://www.facebook.com/policy. Gerichte informatie over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, kunt u hier inzien https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt afzien van het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om advertenties te tonen. https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Contactformulier/contact via e-mail (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG)

Op onze website vindt u een contactformulier waarmee u langs elektronische weg contact met ons kunt opnemen. Indien u het contactformulier hiervoor gebruikt, verwerken wij de via het contactformulier verstrekte gegevens om contact met u op te nemen, uw vragen te beantwoorden en verzoeken te behandelen.
Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om met u contact op te nemen. Dit betreft uw e-mailadres, aanhef, voornaam, achternaam, het onderwerp en het berichtenveld zelf. Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en ten behoeve van wettelijke bescherming. Alle overige gegevens zijn niet verplicht (hiermee kunnen vragen bijvoorbeeld gerichter worden beantwoord).
Indien u per e-mail contact met ons legt, zullen wij de via e-mail verstrekte persoonsgegevens alleen verwerken om uw verzoek te kunnen behandelen.

Nieuwsbrief (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG)

U kunt zich op onze website voor een gratis nieuwsbrief aanmelden. Uw naam en het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, zullen worden gebruikt om u een gepersonaliseerde nieuwsbrief toe te sturen. Voor nieuwsbrieven die van regionaal belang zijn, wordt de postcode gebruikt.
Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u bent alleen verplicht om uw naam, postcode en e-mailadres op te geven. Uw IP-adres wordt om technische en juridische redenen ook verwerkt wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt.
U kunt uw abonnement natuurlijk te allen tijde opzeggen door te klikken op de in de nieuwsbrief opgenomen ‘afmeld’-link. Daarmee trekt u uw toestemming in.
Wij volgen de zogenaamde dubbele opt-in-procedure om nieuwsbrieven per e-mail te versturen. Dit betekent dat u alleen reclame per e-mail zult ontvangen indien u nadrukkelijk heeft bevestigd dat u wil dat wij de nieuwsbriefdienst activeren. Wij doen dit door u een e-mailbericht te sturen waarin u gevraagd wordt om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief op genoemd e-mailadres wenst te ontvangen door op een in het bericht opgenomen link te klikken.
Aan de hand van geïntegreerde trackingpixels kunnen wij de frequentie meten waarmee onze nieuwsbrieven worden bekeken en uw interacties met onze per e-mail verzonden nieuwsbrieven (bv. klikken). Wanneer u klikt op de in een nieuwsbrief opgenomen link wordt dit ook door trackingmechanismen van Econda GmbH gemonitord (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). Het gebruik van deze functie berust op uw toestemming volgens artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG, die u bij het aanmelden voor de nieuwsbrief heeft verleend. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft zich daarvoor alleen maar voor de nieuwsbrief af te melden.

Prijsvraag/instemming met reclame (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG)

U heeft op onze website de mogelijkheid om aan onze prijsvraag deel te nemen. Indien u het prijsvraagformulier invult, verwerken wij de daarin opgenomen gegevens enkel en alleen om de prijsvraag te kunnen uitschrijven.
Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om de prijsvraag te kunnen uitschrijven en, indien van toepassing, u te kunnen berichten dat u heeft gewonnen. Dit betreft bv. uw naam, e-mailadres, titel, adres en land.
De verplichte velden worden met een sterretje (*) aangegeven. Uw IP-adres wordt om technische en juridische redenen ook verwerkt. De overige velden zijn niet verplicht. Zonder de verplichte velden kunnen wij de prijsvraag niet uitschrijven. U kunt dan niet deelnemen.
U heeft op het prijsvraagscherm ook de mogelijkheid om met reclame in te stemmen. U kunt natuurlijk ook aan de prijsvraag deelnemen als u niet met reclame instemt.
Indien u toestemming verleent door het desbetreffende vakje aan te vinken, zullen wij uw gegevens ook verwerken om u per post te voorzien van aanbiedingen en informatie over onze producten/diensten (producten en (exclusieve) aanbiedingen van het merk Lechuza.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder opgave van redenen, door contact met ons op te nemen (e-mail: office@collectclick.nl, post: CollectClick C.V, Amarilstraat 6, NL-7554 TV Hengelo, Netherlands)

Webwinkel (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG)

Wij verwerken de door u via het bestelformulier verstrekte gegevens enkel en alleen om de contractuele relatie uit te werken of te verwerken, tenzij u instemt met verder gebruik.
Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren of om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (d.w.z. uw naam, adres, e-mailadres en de betalingsgegevens die nodig zijn voor de gekozen betaalwijze) of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.
Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en ten behoeve van wettelijke bescherming. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan omdat wij dan niet in staat zullen zijn om de overeenkomst uit te voeren. Lopende overeenkomsten zullen dan mogelijk moeten worden beëindigd. U kunt desgewenst ook meer gegevens verstrekken.
Ga voor verdere verwerking binnen de webwinkel naar: Fraudedetectie met de Profile Tracking Solution van Arvato (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG), Webwinkelfuncties van Salesforce (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG)

Aanmelding/klantenaccount (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG)

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om zich op onze website aan te melden door persoonsgegevens te verstrekken. Een belangrijk voordeel is dat u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken en dat de door u via het bestelformulier verstrekte gegevens zullen worden bewaard. U hoeft deze gegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw op te geven.
Indien ook een toegang voor gasten is voorzien, dient u zich aan te melden om een met u aangegane overeenkomst uit te voeren (via onze webwinkel) of om precontractuele maatregelen door te voeren. Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - om u te kunnen aanmelden, dient u alleen de met een sterretje (*) aangegeven velden in te vullen. Dit betreft bv. het e-mailadres en wachtwoord, waaronder wachtwoordherhaling.
Om orders die in onze webwinkel worden geplaatst te kunnen uitvoeren, hebben wij ook de factuuradresgegevens (titel, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer) nodig. Indien het bezorgadres afwijkt van het factuuradres, dienen bovenvermelde bezorgadresgegevens ook te worden verstrekt.
Wanneer u zich op onze website aanmeldt, worden uw IP-adres en het tijdstip van aanmelding ook bewaard (technische achtergrondinformatie). Door op de 'Meld u nu aan'-knop te klikken, stemt u in met het verwerken van uw gegevens.
Let op: Wij slaan het aan u toegewezen wachtwoord in versleutelde vorm op. Onze werknemers kunnen dit wachtwoord niet inzien. Zij kunnen u dus niet van informatie voorzien als u uw wachtwoord bent vergeten.
Maak in dat geval gebruik van de 'Wachtwoord vergeten'-functie, die u per e-mail een nieuw, automatisch aangemaakt wachtwoord zal toesturen. Geen enkele werknemer is bevoegd om u telefonisch of schriftelijk om uw wachtwoord te vragen. Geef daarom nooit uw wachtwoord als u dergelijke verzoeken krijgt.
Na afwikkeling van de inschrijvingsprocedure slaan wij uw gegevens ten behoeve van het gebruik van de beveiligde klantenzone op. Wanneer u met uw e-mailadres en wachtwoord op onze website inlogt, worden deze gegevens op onze website beschikbaar gesteld voor de handelingen die u daarop verricht (bv. ten behoeve van bestellingen in onze webwinkel). Uitgevoerde orders kunt u in de bestelgeschiedenis volgen. U kunt het factuur- of bezorgadres hier aanpassen.
Het staat ingeschreven personen vrij om het factuur- of bezorgadres in de bestelgeschiedenis zelf te wijzigen/corrigeren. Onze afdeling Klantenservice zal deze wijzigingen/correcties echter ook graag voor u aanbrengen. U kunt uw aanmelding of klantenaccount natuurlijk ook opzeggen of verwijderen (onder 'Mijn klantenaccount', 'Verwijder klantenaccount').

Betalingssystemen (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG), kredietbeoordeling (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

U kunt in onze webwinkel op rekening met betaling vooraf of met PayPal betalen. Wij verzamelen daarom relevante betalingsgegevens om uw bestelling en betaling te kunnen verwerken. Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en ten behoeve van wettelijke bescherming.
Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om de betaling te verwerken (en dus om de overeenkomst uit te voeren) of die wij wettelijk verplicht zijn om te verzamelen.
Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan omdat wij dan niet in staat zullen zijn om de overeenkomst uit te voeren.
Om uw gegevens op een veilige manier te kunnen overdragen, maakt ons betalingssysteem gebruik van TLS-versleuteling.

Opmerking over voorschotbetalingen: Indien u aan de telefoon of in onze webwinkel kiest voor een à conto betaling, zullen wij een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren. Arvato verwerft daartoe de gegevens die nodig zijn om uw kredietwaardigheid en het risico op wanbetaling te kunnen vaststellen. De kredietwaardigheidscontrole wordt alleen uitgevoerd in landen waar à conto betalingen mogelijk zijn, namelijk Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
De verschillende Arvato-bedrijven zijn:

Duitsland: informa Solutions GmbH
Oostenrijk: Credify Information Services GmbH
Zwitserland: Credify Information Services GmbH

Privacybeleid van Arvato: Wij geven uw gegevens (naam, adres en, indien van toepassing, geboortedatum) door [aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden] om kredietwaardigheid te beoordelen, om informatie te vergaren waarmee het risico op wanbetaling kan worden beoordeeld op grond van mathematische en statistische methoden (gebruik makend van adresgegevens) en om uw adresgegevens te controleren (controleren op leverbaarheid) of, indien uw bestelling vanuit Oostenrijk of Zwitserland wordt geplaatst, aan Credify Informationsdienstleistung GmbH.
De wettelijke grondslag voor deze overdrachten is artikel 6, eerste lid, onder b en artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG. De doorgifte op grond van deze bepalingen mag alleen plaatsvinden voor zover nodig om de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of derden veilig te stellen, en deze belangen niet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betreffende personen, die voorschrijven dat persoonsgegevens moeten worden beschermd. Gedetailleerde informatie over de ICD in de zin van artikel 14 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming ('AVG'), d.w.z. informatie over het bedrijfsdoel, de reden voor de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfonthulling, het recht op verwijdering of verbetering, enz. kunt u vinden in de bijlage of op de volgende links: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt en https://www.credify.at/datenschutz.

Indien wordt afgezien van het aangaan van een overeenkomst, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en, op verzoek, de belangrijkste redenen voor de beslissing aan u mededelen. U zult dan in de gelegenheid worden gesteld om uw standpunt via office@collectclick.nl bekend te maken. De beslissing zal daarna opnieuw door een medewerker worden beoordeeld.
Technische achtergrondinformatie kan hier worden ingezien: Fraudedetectie met de Profile Tracking Solution van Arvato (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

Opmerking over creditcardbetalingen: Zoals gebruikelijk bij creditcardbetalingen worden de creditcardgegevens gecontroleerd en wordt er een kredietwaardigheidscontrole uitgevoerd.

Opmerking over PayPal: Het bedrijf PayPal maakt deel uit van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze webwinkel kiest voor PayPal als betalingsmogelijkheid, worden zijn/haar gegevens automatisch aan PayPal doorgegeven.
Door voor deze betaalwijze te kiezen, stemt de betrokkene in met de doorgifte van persoonsgegevens die nodig zijn om betalingen te verwerken. De volgende persoonsgegevens worden normaliter aan PayPal verstrekt: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, gsm-nummer of andere gegevens die nodig zijn om betalingen te verwerken.
Verder zijn de persoonsgegevens die betrekking hebben op het desbetreffende order nodig om de verkoopovereenkomst uit te voeren. De bijzonderheden van het privacybeleid van PayPal kunt u inzien op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev.

Opmerking over de automatische incassoprocedure: Zoals gebruikelijk bij automatische incasso's, worden uw rekeninggegevens (IBAN, rekeninghouder) verzameld om het juiste bedrag van uw rekening af te schrijven.

Verzending van catalogi per post/e-mail (artikel 6, eerste lid, onder a en b van de AVG)

Wij verwerken de door u via het bestelformulier verstrekte gegevens enkel en alleen om de zending van de catalogus uit te voeren en te verwerken, tenzij u instemt met verder gebruik.
Het beginsel van gegevensminimalisatie wordt hierbij in acht genomen - u hoeft alleen de gegevens te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om het order uit te voeren (d.w.z. aanhef, voornaam, achternaam, toezendadres, e-mailadres, telefoonnummer).
Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt om technische redenen en ten behoeve van wettelijke bescherming.

Reclamedoeleinden - bestaande klanten (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

CollectClick C.V. heeft er belang bij dat de klantrelatie met u wordt behouden en dat u informatie ontvangt over hun producten/diensten (catalogi en nieuwsbrieven) en aanbiedingen. Wij verwerken uw gegevens dus om u relevante informatie en aanbiedingen per e-mail en post toe te sturen.
Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van gericht reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit betrekking heeft op gerichte reclame. Indien u bezwaar maakt, zullen wij afzien van het verwerken van uw gegevens voor dit doel.
U kunt kosteloos een bezwaar indienen, vormvrij en zonder opgave van redenen. U kunt uw bezwaar maken per e-mail: office@collectclick.nl, post: CollectClick C.V., Amarilstraat 6, NL-7554 TV Hengelo, Netherlands

Gegevensbescherming op sociale media

Het bedrijf CollectClick C.V. (h.o.d.n. Lechuza.be) en samenwerkende partners zijn actief op de sociale media om met de daar geregistreerde gebruikers te communiceren en hen over onze diensten te informeren.
Wij willen er graag op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze platforms en hun inherente eigenschappen. Dit geldt met name voor uw concrete gebruiksgedrag op deze platforms. Dit is met name het geval als u gebruik maakt van interactieve functies (bv. becommentariëren, delen, beoordelen).
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens dragen wij echter samen met Facebook verantwoordelijkheid ten aanzien van alle bestaande klanten, potentiële klanten en gebruikers. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en hechten belang aan het beschermen van uw gegevens. Helaas zijn wij niet in staat om ons voor wat dit betreft volledig van onze verantwoordelijkheden te kwijten omdat Facebook ons niet de nodige transparantie en informatie verschaft die nodig is om aan de hierboven omschreven informatieverplichtingen te voldoen. Wij streven er desalniettemin naar om alle nodige maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen.
Verder wijzen wij u erop dat wanneer u van deze platforms gebruik maakt, uw gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Als gevolg van hun certificering op grond van het EU-VS privacyschild, garanderen Amerikaanse providers dat de gegevensbeschermingsnormen van de EU zullen worden nageleefd, ook indien gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.
Daarnaast kunnen uw gebruiks- en gebruikergerelateerde gegevens worden verwerkt ten behoeve van marktonderzoek en promotionele activiteiten. Gebruikersprofielen kunnen bijvoorbeeld op grond van uw gebruiksgedrag en verwante interesses worden aangemaakt. Dat maakt het mogelijk om advertenties binnen en buiten deze platforms te activeren. Als algemene regel worden cookies hiertoe op uw apparaat opgeslagen. Desondanks kunnen de gebruikersprofielen ook worden gebruikt om gegevens op te slaan die niet rechtstreeks van uw apparaat zijn verzameld (met name als u bent aangesloten bij en ingelogd op de desbetreffende platforms).
Verder verzamelen en verwerken wij, als de provider van deze informatiedienst, geen gegevens die voortkomen uit uw gebruik van onze dienst.
Onze verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers berust op ons gerechtvaardigd belang bij het op doeltreffende wijze informeren van en communiceren met gebruikers conform artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG. Indien de desbetreffende providers u vragen om in te stemmen met gegevensverwerking (bv. door een vakje aan te vinken of een knop aan te klikken), bestaat de wettelijke grondslag voor de verwerking uit artikel 6, eerste lid, onder a en artikel 7 van de AVG.

Recht van bezwaar
Indien u lid bent van een sociaal netwerk en niet wil dat het netwerk via onze website gegevens over u verzamelt of deze koppelt aan uw op het desbetreffende netwerk opgeslagen idmaatschapsgegevens, dient u uit het desbetreffende netwerk uit te loggen voordat u onze website bezoekt, de bestaande, op uw apparaat opgeslagen cookies te verwijderen en uw browser te sluiten en heropenen.

De volgende keer dat u inlogt, zal het netwerk u echter herkennen als specifieke gebruiker..

Voor een nadere omschrijving van de desbetreffende verwerking en uw recht van bezwaar (opt-out) verwijzen wij u naar de informatie van de provider, die u via onderstaande links kunt opvragen.
Wij willen u erop wijzen dat, indien u een informatieverzoek zou willen indienen of uw rechten als betrokkene wil doen gelden, u rechtstreeks met de providers contact dient op te nemen. De reden is dat alleen de providers toegang hebben tot de gegevens van gebruikers en rechtstreeks op uw verzoeken kunnen ingaan en informatie kunnen verschaffen. Indien u echter nog hulp nodig zou hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Mededeling met betrekking tot auteursrechten en rechten van artiesten

Indien u afbeeldingen, teksten, plannen, video's, muziek, enz. op uw website wilt zetten, dient u zich te realiseren dat u verplicht kunt worden om alle daarmee samenhangende gebruiksrechten aan het netwerk over te dragen. Dit kan uiteindelijk rechtsgevolgen voor u hebben als u niet de auteur of rechthebbende bent.

Online aanbiedingen voor kinderen

Personen onder de 16 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of voogd geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een instemmingsverklaring overleggen. Wij moedigen ouders en voogden aan om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Links naar andere providers

Onze website bevat ook - duidelijk zichtbare - links naar de websites van andere bedrijven. Wat de links naar de websites van andere providers betreft, hebben wij geen invloed op hun webcontent. Daarom kunnen wij niet garant staan of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze content. De desbetreffende provider of exploitant van dergelijke websites is steeds verantwoordelijk voor de content van die websites.
De gelinkte pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en duidelijke overtredingen toen de links werden gelegd. Er was geen sprake van illegale content toen de links werden gelegd. Zonder concreet bewijs van een wetsovertreding is het niet redelijk om de content van de gelinkte pagina's blijvend te controleren. Indien wij ons bewust worden van enige overtredingen, zullen zulke links onmiddellijk worden verwijderd.