Algemene Voorwaarden CollectClick C.V. (h.o.d.n. lechuza.be)

Voor bestellingen van consumenten vanuit België via internet

1. Definities

In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:
1.1. Wij (Ons en Onze): de commanditaire vennootschap CollectClick C.V., en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72767316 en met BTW-nummer NL859229324B01, met als handelsnaam onder meer Lechuza.be en PlantClick.
1.2. U (en Uw): iedere natuurlijke persoon met wie Wij een Overeenkomst sluiten, of aan wie Wij een aanbieding doen of jegens wie Wij enige (rechts)handeling verrichten;
1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen U en Ons tot stand komt;
1.4. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten.
2.2. Veranderingen van deze Voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de Overeenkomst binden Ons alleen dan, indien Wij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd.

3. Aanbiedingen en Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Een Overeenkomst komt eerst tot stand zodra Wij de bestelling uitdrukkelijk hebben bevestigd, of door Ons uitvoering aan een bestelling wordt gegeven.
3.3. De geleverde Producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de op de website of in de catalogi opgenomen afbeeldingen en specificaties.

4. Prijzen en betalingen

4.1. Alle op de website en in de catalogi vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Alle prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzend- en administratiekosten.
4.2. De Producten kunnen naar keuze betaald worden met: (i) betaling via PayPal of (iiii) op rekening met betaling per bank vooraf.
4.3. Indien U niet (tijdig) betaalt, bent U van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. U bent dan de wettelijke rente verschuldigd per maand of gedeelte daarvan.
4.4. Wij behouden Ons het eigendom voor van alle aan U geleverde Producten, zolang U niet volledig heeft voldaan aan Uw betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst waaronder Wij Producten hebben geleverd.

5. Leveringen

5.1. De op de website en/of in de catalogi vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief.
5.2. De verzend- en administratiekosten bedragen 9,50 euro per zending.
5.3. De Producten worden slechts binnen België geleverd.

6. Bedenktijd - Zichttermijn

6.1. U bent verplicht direct bij de levering de Producten grondig te inspecteren op gebreken. Binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde Producten mag U de Overeenkomst zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Ontbinding van de Overeenkomst vindt plaats door een email aan ons via office@collectclick.nl
6.2. Vervolgens kunt U de bestelde Producten opsturen naar onderstaand adres tegen eigen kosten.
6.3. Retouradres:
CollectClick C.V.
LECHUZA – Retouren
Amarilstraat 6
NL-7554 TV Hengelo
Netherlands
6.4. Door U reeds betaalde bedragen terzake van de geretourneerde Producten, zullen binnen 30 dagen na ontbinding aan U worden terugbetaald. Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde Producten te weigeren of slechts een gedeelte van de reeds betaalde prijs te crediteren, indien deze door Uw toedoen niet zijn geretourneerd in de staat waarin U deze zelf had ontvangen.

7. Garanties

7.1. Indien niet anders vermeld, geldt voor alle Producten een garantietermijn van twee jaar vanaf de leveringsdatum. Deze garantie is alleen geldig voor in Nederland afgeleverde Producten. De garantie omvat het gedurende de garantietermijn vervangen, of naar Onze keuze, naar beste vermogen kosteloos herstellen van eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde Producten, indien deze fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven schriftelijk of per e-mail bij Ons zijn aangemeld. Alle vervangen onderdelen worden Ons eigendom. In plaats van het geleverde Product te herstellen of te vervangen kunnen Wij ook kiezen voor teruggave van de koopprijs. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten en vorderingen van U niet aan, zoals het recht op ontbinding en schadevergoeding. Al uw klachten dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke en duidelijke klachtenomschrijving en een kopie van de aankoopfactuur.
7.2. In geval van klachten of vragen kan de koper zich wenden tot de klantendienst van CollectClick C.V., t.a.v. Lechuza.be, Amarilstraat 6, NL-7554 TV Hengelo, Netherlands – Tel. +31 (0) 74 255 2345 of e-mailadres: office@collectclick.nl

8. Aansprakelijkheid

8.1. Wij zijn jegens U slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel 8 blijkt.
8.2. In geval van een aan Ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, zijn Wij uitsluitend aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende directe schade, mits Wij eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan Ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan Onze verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde Producten, schade aan andere eigendommen van U en letselschade.
8.3. Onze totale aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door U aan Ons voor het betreffende Product betaalde bedrag exclusief BTW en overige kosten, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal in ieder geval niet meer dan EUR 250,- bedragen, tenzij de door Onze afgesloten verzekering in het betreffende geval een hoger bedrag uitkeert.

9. Intellectuele eigendom

9.1. U verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten. Het is U niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

10. Overmacht

10.1. Onder overmacht aan Onze zijde wordt mede verstaan: werkstakingen, bedrijfsbezetting en uitsluitingen, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie of Onze toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of overheidsmaatregelen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ziekte of anderszins gebrek aan personeel.
10.2. In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort.

11. Privacy Policy

11.1. Wij zullen Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en niet aan derden meedelen.
11.2. De meegedeelde gegevens zijn vertrouwelijk en zullen door de interne diensten van Ons uitsluitend gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen, om de communicatie met U te verzekeren en om aanbiedingen en informatie met betrekking tot Onze producten conform de wettelijke bepalingen te garanderen.
11.3. Onze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Hierdoor kunnen wij U bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
11.4. Wij houden Ons het recht voor de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat U daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
11.5. De gegevens die U aan Ons verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
11.6. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Wij kunnen de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Ons voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
12.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van Uw woonplaats of werkelijke verblijfplaats.

13. ODR-platform voor buitengerechtelijke (online-) geschillenbeslechting:

Naar aanleiding van de EU-regelgeving Nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een interactieve website ontworpen voor buitengerechtelijke afhandeling van online rechtshandelingen.
De link naar het ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/