Algemene Verkoopsvoorwaarden

Playmobil Benelux N.V.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen door PLAYMOBIL BELGIUM N.V., met als handelsnamen onder meer LECHUZA NORTHERN EUROPE* (verder LECHUZA genoemd) aan particulieren met woonplaats in België of Luxemburg die gerealiseerd worden via deze website.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventueel in andere documenten voorkomende algemene voorwaarden.

2. Aanbod en aanvaarding

2.1. Onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer LECHUZA de bestelling van de koper uitdrukkelijk bevestigt of wanneer LECHUZA uitvoering geeft aan de bestelling.
2.3. De door LECHUZA geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de bestelling.
2.4. Indien zou blijken dat de koper nog openstaande facturen bij LECHUZA heeft met betrekking tot voorgaande leveringen, behoudt LECHUZA zich het recht voor om de uitvoering van de nieuwe koopovereenkomst op te schorten, dan wel af te zien van de verkoop, hetgeen aan de koper ter kennis zal worden gebracht.
In het laatste geval wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door LECHUZA.

3. Prijzen

3.1. De aangeduide prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief leveringskosten.
3.2. LECHUZA behoudt zich het recht voor om de aangeduide prijzen op elk moment te wijzigen. De bestelde producten zullen evenwel worden geleverd op basis van de prijzen en tarieven geldend op het moment van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde goederen.
3.3. Alle bestellingen zijn betaalbaar in Euro.

4. Levering

4.1. De goederen worden geleverd op het adres dat door de klant is vermeld bij de bestelling.
4.2. De levering(en) geschieden binnen een termijn van vijf werkdagen met UPS, vanaf registratie van de bestelling.
4.3. In geval van overschrijding van de leveringstermijn kan een bijkomende leveringstermijn overeengekomen worden.
4.4. De verzend- en administratiekosten bedragen 9,50 euro per zending.
4.5. Het risico voor verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment waarop de goederen aan de koper worden afgeleverd, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
4.6. De geleverde producten kunnen niet-essentiële afwijkingen vertonen van de op het internet en in catalogi of andere documenten voorkomende afbeeldingen, tekeningen, afmetingen en kleuren.

5. Betaling

5.1. De goederen kunnen naar keuze van de koper betaald worden met de meest gebruikelijke kredietkaarten of PayPal. De koper dient zijn keuze bij de bestelling aan te duiden.
5.2. De koper dient bij niet-betaling of terugboeking van kredietkaart of PayPal het door hem bestelde product uiterlijk 10 werkdagen na de factuurdatum te betalen per overschrijving.
5.3. Bij gebreke aan betaling uiterlijk 10 werkdagen na de levering van het product, is er van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een rente op het factuurbedrag verschuldigd van 1 % per maand. Bovendien is ter vergoeding van de bijkomende kosten van opvolging en administratie veroorzaakt door de wanbetaling als forfaitaire schadeloosstelling een bedrag van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 65 €.
5.4. Zolang de prijs niet volledig werd betaald, blijft LECHUZA eigenaar van de bestelde producten.

6. Bedenktijd - Zichttermijn

6.1. U bent verplicht direct bij de levering de Producten grondig te inspecteren op gebreken. Binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde Producten mag U de Overeenkomst zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Ontbinding van de Overeenkomst vindt plaats door een email aan ons via info_ne@lechuza.com
6.2. Vervolgens kunt U de bestelde Producten opsturen naar onderstaand adres tegen eigen kosten.
6.3. Retouradres:
Geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG
LECHUZA – Retoure
Zentrale Warenannahme
Industriestr.4
90599 Dietenhofen
Deutschland
6.4. Door U reeds betaalde bedragen terzake van de geretourneerde Producten, zullen binnen 30 dagen na ontbinding aan U worden terugbetaald. Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde Producten te weigeren of slechts een gedeelte van de reeds betaalde prijs te crediteren, indien deze door Uw toedoen niet zijn geretourneerd in de staat waarin U deze zelf had ontvangen.

7. Klachten / gebreken

7.1. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk bij ontvangst grondig te inspecteren op eventuele gebreken en/of gebreken aan overeenstemming.
7.2. Indien de goederen gebreken en/of gebreken aan overeenstemming vertonen, dient de koper LECHUZA daarvan uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek, schriftelijk op de hoogte brengen, met een nauwkeurige opgave van de gebreken.
7.3. Bij gebreke aan tijdige melding van de gebreken, zoals voorzien onder randnummers 8.2, wordt de koper geacht de eventuele gebreken te hebben aanvaard.
7.4. De goederen en/of de gebreken worden alleszins geacht te zijn aanvaard door de koper indien deze de goederen heeft bewerkt of verwerkt of heeft doorverkocht.
7.5. Voor het overige zijn de dwingende bepalingen van de artikelen 1649 bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek (B.W.) met betrekking tot de verkopen aan consumenten van toepassing.
7.6. In geval van klachten of vragen kan de koper zich wenden tot de klantendienst van Playmobil Belgium NV, t.a.v. Lechuza, Blarenberglaan 3A bus 5, 2800 Mechelen – of e-mailadres: info_ne@lechuza.com

8. Garanties

8.1. De artikelen 1649 bis e.v. van het B.W. met betrekking tot de verkopen aan consumenten zijn van toepassing op de in België geleverde LECHUZA® producten.
8.2. LECHUZA is overeenkomstig artikel 1649 quater B.W. ten aanzien van de koper aansprakelijk voor elk, bij de levering in de kiem bestaand gebrek aan de producten, dat zich manifesteert binnen een garantietermijn van twee jaar vanaf de levering van de producten.
8.3. De garantie houdt in dat de koper kan eisen dat LECHUZA het product herstelt of vervangt, dan wel, ondergeschikt, LECHUZA een passende vermindering van de prijs geeft, dan wel de overeenkomst wordt ontbonden, dit alles, zoals voorzien in artikel 1649 quinquies B.W. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van LECHUZA.

9. Aansprakelijkheid

9.1. LECHUZA is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van het contract ingeval van overmacht, waaronder onder meer dient te worden verstaan werkstaking, bedrijfsbezetting, gebrek aan personeel, oproer, stagnatie of andere problemen bij LECHUZA, de toeleveranciers van LECHUZA of in opdracht van LECHUZA werkende vervoerfirma’s, evenals onlusten, overstroming, brand of gehele of gedeeltelijk staking van de postdiensten, vervoer- of communicatiediensten, devaluatie, verhoging van invoerrechten, taksen of belastingen, het niet-verkrijgen van overheidsvergunningen.
9.2. LECHUZA is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen veroorzaakt door de verkochte producten en in het bijzonder voor schade veroorzaakt geheel of ten dele door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, waaronder onder meer het verkeerd of onaangepast gebruik van het product of het gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
9.3. LECHUZA is niet aansprakelijk in geval van functiestoornissen van het internet.
9.4. LECHUZA is niet aansprakelijk voor indirecte- en / of gevolgschade.
9.5. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van LECHUZA per schadegeval beperkt tot maximaal de prijs van het verkochte product dat het schadegeval heeft veroorzaakt.
9.6. De voorgaande bepalingen laten evenwel de aansprakelijkheid van LECHUZA volgend uit de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken onverlet.

10. Intellectuele eigendom

10.1. Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen voorkomende op de website van LECHUZA vallen onder auteursrechterlijke bescherming en andere intellectuele eigendomsrechten, en zulks wereldwijd.
10.2. Elk gebruik dat inbreuk maakt op het auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten is strikt verboden.

11. Bescherming van de privacy

11.1. LECHUZA verbindt zich ertoe om de door de klant meegedeelde gegevens niet aan derden mee te delen.
11.2. De meegedeelde gegevens zijn vertrouwelijk en zullen door de interne diensten van LECHUZA® enkel gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen, om de communicatie met de klant te verzekeren en om aanbiedingen en informatie met betrekking tot de producten van LECHUZA te individualiseren.
11.3. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke weigering, geeft de klant de toestemming aan LECHUZA om diens gegevens te verwerken met het oog op de mededeling van informatie en of reclame met betrekking tot de producten van LECHUZA®.
11.4. Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft de klant, die zijn identiteit bewijst, het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens die in het gegevensbestand van LECHUZA zijn opgenomen, alsook het recht de verbetering van alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren of in bepaalde gevallen verwijderen.
11.5. Eveneens heeft de klant de mogelijkheid om aanvullende inlichtingen te bekomen bij het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG).
12.2. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken binnen wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel van Playmobil Belgium NV is gevestigd, bevoegd. Het staat ons evenwel vrij de koper voor zijn natuurlijke rechter te dagvaarden.

13. ODR-platform voor buitengerechtelijke (online-) geschillenbeslechting:

Naar aanleiding van de EU-regelgeving Nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een interactieve website ontworpen voor buitengerechtelijke afhandeling van online rechtshandelingen.
De link naar het ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/